Yazım Kuralları

Van Veterinary Journal

Makale Yazım Kuralları

 

1- Dergi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin yayım organı olup, eski adı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’dir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayımlanır. Van Vet J şeklinde kısaltılarak yazılır.

2- Dergide özellikle Veteriner Hekimliği bilim alanı ile ilgili olmak üzere insan ve hayvan sağlığını kapsayan Sağlık ve Fen bilimleri alanıyla ilgili Türkçe ve İngilizce hazırlanmış orijinal araştırmalar, gözlemler, derlemeler, ön raporlar, bilim haberleri, bilimsel kitap ve tanıtımları, fakülteye ait haberler ve editöre mektup(lar) yayımlanır.

3- Dergiye kabul edilen yayınlar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yayımlanan makalelerden doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlara yayın hakkı bedeli ödenmez. Gönderilen makaleler yayımlansın veya yayımlanmasın geri iade edilmez.

4- Türkçe veya İngilizce yayımlanmak üzere gönderilen yazılarda kısaltmalar, uluslararası yazım kurallarına; tüm ölçü birimleri ise SI (Systeme Internationale)’ye göre yazılmalıdır.

5- Yayımlaması istenen yazılar, derginin web sayfasından elektronik ortamda gönderilmelidir. Posta yoluyla gönderiler kabul edilmemektedir.

6- Yazılar, MS Word ortamında Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, iki aralıklı satırlar halinde, her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Bu şekildeki yazılar, şekil ve tablolar dâhil olmak üzere orijinal bilimsel araştırmalar ve derlemelerde 15, olgu sunumlarında ise 5 sayfayı geçmemelidir.

7- Yazılar hangi dilde yazılırsa yazılsın mutlaka Türkçe ve İngilizce özet içermeli, özetlerin her biri ortalama 1000 sözcüğü aşmamalıdır. Özet, sırasıyla Amaç, Materyal ve Metot, Bulgular ve Sonuç bölümlerini kapsayacak şekilde yazılmalıdır.

8- Etik Kurul Onayına ihtiyaç duyulan çalışmalarda ilgili belge tarayıcıda taranarak elektronik ortamda başvuru aşamasında sisteme aktarılmalıdır.

9- Çalışmada yayımlanması istenen fotoğraflar ve şekillerin, TIFF veya JPEG formatında 300 dpi çözünürlükteki bir kopyası da mutlaka başvuruda sisteme yüklenmelidir. Resimler yazı içine yerleştirilmemelidir. Derginin baskısı siyah-beyaz olacaktır. Ancak elektronik versiyonda (PDF) renkli verilecektir.

10- Yayıma kabul edilen çalışmalarda tüm araştırıcılar tarafından imzalanacak “Yayım Hakkı Devir Sözleşmesi”, posta yolu ile gönderilmelidir.

11- Makalelerde resim, grafik, şekil ve şema gibi tüm görsel öğelerden “Şekil” diye bahsedilmelidir. Tablolar ise aynen isimlendirilmelidir. Tablolarda rakamsal değerler de virgül (,) kullanılmamalı, tüm değerlerde nokta (.) kullanılmalıdır.

12- Şekil ve tabloların metin içindeki yerlerine Türkçe ve İngilizce adları ve gerekli açıklamaları her iki dilde de ayrı ayrı mutlaka yazılmalıdır.

Örneğin:

Tablo 1. Biyokimyasal parametreler

Table 1. Biochemical parameters

Şekil 1. Olgunun operasyon sonrası görünümü

Figure 1. View of case after the operation

13- Orijinal araştırma makaleleri aşağıdaki ana konu sıralamasına göre dizilmelidir:

- Makle Başlığı

- Özet ve Anahtar kelimeler

- İngilizce başlık

- Summary ve Key words

- Giriş

- Materyal ve Metot

- Bulgular

- Tartışma ve Sonuç

- Teşekkür veya Bilgilendirme (varsa)

- Kaynaklar

14- Kaynaklar kendi dizinlerinde yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Metin içinde kaynaklar verilirken yazar soyadı ve yılı ile yazılmalıdır (Ceylan 2004; Ekin ve Gürtürk 2006; Keleş ve ark., 2008). Kaynaklarda yazar sayısı 6’dan fazla olan çalışmalar belirtilirken, ilk 3 isim sonrası “et al.” veya “ve ark.” olarak kısaltılabilir. Dergi adları kısaltılarak yazılmalı, kısaltmalar ISI web of Science’a göre yapılmalıdır. Kaynakların yazım şekli aşağıdaki gibi olmalıdır.

Makaleler:

Keleş İ, Değer S, Altuğ N, Karaca M, Akdemir C (2001). Tick-borne diseases in cattle: Clinical and haematological findings, diagnosis, treatment, seasonal distribution, breed, sex and age factors and the transmitters of the diseases. YYU Vet Fak Derg, 12 (1-2), 26-32.

Ekin IH, Gürtürk K (2006). Characterization of bovine and human group B streptococci isolated in Turkey. J Med Microbiol, 55, 517-521.

Kitaplar:

Marrow DA (1986). Current Therapy in Theriogenology. W.B. Saunders Company, Philadelphia.

Kitap Bölümleri:

Bahk J, Marth EH (1990). Listeriosis and Listeria monocytogenes In: Foodborne Diseases, Cliver DO (Ed), 248-256, Academic Press, San Diego.

Elektronik Materyal:

İlgili makale adı, web sayfası adresi ve erişim tarihi yazılmalıdır.

Who (2006). Avian Influenza, February 2006, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/en/ Erişim Tarihi: 10 Ocak 2009.

15- Yayımlanması istenen çalışmalarda Anahtar Kelimeler, Türkiye Bilim Terimleri’nin (http://www.bilimterimleri.com/) web adresinden seçilmelidir.

16- Dergide yayımlanacak makalelerin basım ve yayımı için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

17- Yazarlara telif ücreti ödenmeyecektir.

Dergimize ait yazım kurallarını PDF formatında indirmek için tıklayınız

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Nihat MERT

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Dergi Editörlüğü / Biyokimya A.D.

65080-Kampus / VAN, TÜRKİYE

E-mail: vfd@yyu.edu.tr

Telefon:(432) 225 10 24-30 /1500 (Dahili)

Fax: (432) 225 11 27