Subscribe to Genel

Category: Genel

1996_7_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORIJINAL MAKALELER Morkaraman ve Corriedale x Morkaraman (F1) kuzularında Doğum Ağırlığı ve Yaşama Gücüne, Morkaraman Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Faktörlerin Etkisi F. ODABAŞIOĞLU, M. ARSLAN, M. YERTÜRK YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 1-7 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Morkaraman Kuzularını Farklı Dönemlerde Sütten Kesmenin Kuzuların Büyümesine Etkisi [...]

1997_8_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Van’da Tüketime Sunulan Bazı Baharatların Mikrobiyolojik Kalitesi E SAGUN, Y.C. SANCAK, H. DURMAZ, K. EKİCİ YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 1-5 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Karbon Tetraklorür İntoksikasyonunun Lipid Peraksidasyonu, Gulutatyon ve Vitamin C Üzerine Etkileri A. BILDIK, A. ERTEKİN, F. YUR, S. DEDE [...]

1998_9_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Van ve yöresindeki ineklerde subklinik mastisin etiyolojisi üzerine bir çalışma GÜRTÜRK K, BOYNUKARA B, EKİN İ.H, GÜLHAN T. YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 1-4 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Van ve çevresi koyunlarında Campylobacter antikorlarının ELISA ile saptanması YARDIMCI H, BOYNUKARA B, AKAN M, DİKER [...]

1999_10_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER İneklerde kronik endometritisin cefuroxime ile sağıtımı üzerine bir çalışma TAŞAL İ, EKİN İ.H, ALAN M. YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 1-4 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Keçilerde 5 MHz’lik realtime ultrason ile transabdominal yoldan gebelik teşhisi TAŞAL İ, ALAN M, SAĞCAN S. YYU Vet Fak [...]

2000_11_(1)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) yemlerle verilen enrofloksasin’in serum ve dokulardaki düzeylerinin incelenmesi DAĞOĞLU G, KELEŞ O, ÖZKAN O YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 1-4 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Van ve yöresi koyun ve keçilerinde bit (Phthiraptera) enfestasyonları AKDEMİR C, BİÇEK K, DEĞER S YYU Vet [...]

2000_11_(2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Bursa Bölgesindeki tavuk çiftliklerinden sağlanan yemlerde mikotoksin düzeyleri SONAL S, ORUÇ H.H. YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 1-6 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Köpek ve koçlarda akrozom bozukluklarının belirlenmesi amacıyla farklı tespit ve boyama yöntemlerinin karşılaştırılması YILDIZ C, ATAMAN M, KAYA A, TEPELİ C, LEHİMCİOĞLU [...]

2001_12_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Sığırlarda Değişik Ayak Lezyonlarının Tedavisinde Otolog Fibrin Kullanımı BAKIR B, GÖNENCİ R, ALKAN İ, GENÇCELEP M, ASLAN L, KARASU A YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 1-9 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Koyunlarda Akciğer Hastalıklarının Tanısında Direkt Radyografi ve Bronkografi Bulgularının Değerlendirilmesi GENÇCELEP M, ASLAN L, [...]

2002_13_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Morkaraman Kuzularda Radius-Ulna Büyüme Plaklarının Kapanma Sürelerinin Radyografiyle Belirlenmesi GENÇCELEP M, ASLAN L, BAKIR B, ATASOY N, TAŞ A YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 1-7 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Van’da Tüketime Sunulan Kremalı Pastalarda Listeria Türlerinin Varlığının Belirlenmesi SANCAK Y. C, İŞLEYİCİ Ö, ELİBOL [...]

2003_14_(1)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Erzurum Yöresinde Süt Sığırlarında Görülen Ayak Hastalıklarının İnsidansı ve Bunların Sağaltımı ATASOY N YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 1-5 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Çeşitli Trakeal Anastomozlarda Trakeanın Gerilim ve Kompresyona Karşı Mekanik Direnci TAŞ A, YURTTAŞ V, KUTLUHAN A,  ATASOY N YYU Vet Fak [...]

2003_14_(2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Formaldehitle Muamele Edilmiş Soya Küspesinin Rumende Parçalanma Özellikleri M.A. YÖRÜK,     M. GÜL,     T. AKSU,     D. BOLAT YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 1-5 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] İvesi Kuzu Rasyonlarına Değişik Oranlarda Fiğ (Vicia sativa) İlavesinin Besi Performansı ile Rumen ve Karaciğerin Histo-Patolojisi Üzerine Etkisi [...]