2002_13_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Morkaraman Kuzularda Radius-Ulna Büyüme Plaklarının Kapanma Sürelerinin Radyografiyle Belirlenmesi

GENÇCELEP M, ASLAN L, BAKIR B, ATASOY N, TAŞ A
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 1-7
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da Tüketime Sunulan Kremalı Pastalarda Listeria Türlerinin Varlığının Belirlenmesi

SANCAK Y. C, İŞLEYİCİ Ö, ELİBOL C, EKİCİ K
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 8-11
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Akkaraman Varyetesi Norduz ve Karakaş Erkek Kuzularının Bazı Testis Özellikleri Bakımından karşılaştırılması

AYGÜN T, YILMAZ A
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 12-14
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Altı Buzağıda Moksidektin ile Zehirlenme Olgusu

TÜREL İ, SÖZGEL Y
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 15
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kedilerde Süksinilkolin ve Pankuronyumun Hematolojik, Biyokimyasal ve Kas Gevşetici Etkilerinin Karşılaştırılması

GENÇCELEP M, TAŞ A, ATASOY N, ÖZBEK H, ALTUĞ M. E, ASLAN L
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 16-19
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Broiler Üretiminde Suların Dezenfeksiyonunda İyot Kullanımının Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi

ALBAY R, ŞEN M. K. C, TEMELLİ S
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 20-24
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van gölü Havzasında Üretilen Kuru Otların Besleyici Değerinin Araştırılması

KARSLI M. A, DENEK N, DENİZ S, GÜNDÜZ A. Ş
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 25-30
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Felç Yapıcı Kabuklu Su Ürünü Toksinleri

BİLGİLİ A, KÜÇÜKGÜNAY S
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 31-34
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Gıdalarda Biyojen Aminlerin Varlığı ve Amin Oluşumunu Etkileyen Faktörler

ÇOLAK H, AKSU H
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 35-40
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İthal Kozmetik Bir Deri Kreminden Aspergillus niger İzolasyonu

BOYNUKARA B, İLHAN Z, GÜLHAN T
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 41-43
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde Süksinilkolin ve Pankuronyumun Etkilerinin Değerlendirilmesi

ATASOY N, TAŞ A, DAĞOĞLU G, ASLAN L, CEYLAN E
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 44-46
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sağlıklı Köpek Dışkılarından Oksidaz Pozitif Gram Negatif Bakterilerin İzolasyon ve İdentifikasyonu ile Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi

CEYLAN E, KÖRKOCA H, BOZKURT H, KURTOĞLU M. G, AĞAOĞLU Z. T, BERKTAŞ M
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 47-49
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Toklulara Tek Yönlü Kaba Yem Kaynağı Olarak Yedirilen Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

BALIKÇI E, GÜRDOĞAN F
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 50-53
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozis’in İnsidensi Üzerine İncelemeler

SOLMAZ H, TÜTÜNCÜ M, GÜLHAN T, EKİN İ. H, TAŞAL İ
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 54-56
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van İlinde Tüketime Sunulan Kıymalarda Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı

ALİŞARLI M, GÖKMEN M
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 57-61
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve Yöresinde Atlarda Listeriozisin Seroprevalansı

SOLMAZ H, AKKAN H. A,   TÜTÜNCÜ M, KARACA M, EKİN İ. H, KUTLU İ
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 62-63
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yemlerine Vitamin A ve E İlave Edilen Alabalıklarda (Oncorhyncus my kiss) Seminal Plazmanın Biyokimyasal Bileşiminin Saptanması

GÜNDÜZ H, DOĞAN İ, EKİN S
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 64-68
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yüksekokul Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları

DURMAZ H, SAĞUN E, TARAKÇI Z
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 69-73
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Doğal Koyun Pnöymonilerinde Respiratuvar Sinsityal Virus ve Parainfluenza Tip-3 Virus Antijenlerinin İmmunoperoksidaz Teknikle Belirlenmesi

GÜLBAHAR M. Y, ÇABALAR M, ERTÜRK A
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 74-77
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kedilerde Acetabulum Kırıklarının Mini Titanyum Plaklarla Sağaltımı

KAYA Ü
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 78-81
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Farklı Hayvan Türlerinde Serum, Plazma ve Eritrosit Çinko Düzeyleri

YUR F, BİLDİK A, BELGE F, KILIÇALP D
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 82-83
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sütçü İneklerde Yaş ve Irkın Subklinik Mastitisli Memelerin Sütlerindeki Somatik Hücre Sayıları ile Mikrobiyolojik İzolasyon Oranlarına Etkisi

RİŞVANLI A KALKAN C
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 84-87
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Antraksla İlgili Gelişmeler

İZGÜR M, İLHAN Z
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 88-94
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Ton Balık Konservelerinde Nitrat ve Nitrit Düzeyleri

AĞAOĞLU S, ALEMDAR S, KAHRAMAN T
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 95-97
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Muhafaza Şartlarının Yumurtanın Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkisi

AVAN T, ALİŞARLI M
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 98-107
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da Tüketime Sunulan Kahvaltılık Tereyağlarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Nitelikleri

SANCAK Y. C, İŞLEYİCİ Ö, ALİŞARLI M, AKKAYA L, ELİBOL C
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 108-113
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kısraklarda Vaginal Mukozanın Elektriksel Direnç Değerleri Yardımıyla Seksüel Siklusun İzlenmesi

SEMACAN A, TAŞAL İ
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 114-116
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde İvesi Koyunlarının Süt Verimi ve Laktasyon Süresi

YILDIZ  A, YILDIZ  N
YYU Vet Fak Derg, 2002, 13 (1-2): 117-121
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]